Feeds:
Yazılar
Yorumlar
Gönül CENGİZ

Yüksek Hemşire Florance Nightingale Mezunu

 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 

11 Ağustos 2005, 25903 sayılı Resmi Gazete 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Sunumu hazırlayan

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

İnfeksiyon Kontrol Ekibi’ne teşekkür ederiz.

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

 • Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi (EKK) teşkili ile bu komitenin çalısma sekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Tanımlar 

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yataklı tedavi kurumlarında, bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komite
 • Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları dogrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının olusturulmasında ve uygulanmasında görev alan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Tanımlar 

 • Enfeksiyon Kontrol Hemsiresi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları dogrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alan hemsire
 • Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinigi veya anabilim dalı temsilcisi, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi, enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol hemsirelerinden olusan ekip

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) Üyeleri 

 •  Yöneticinin (Dekan veya Başhekim) görevlendireceği bir başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı,

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

 • Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya ana bilim dalı temsilcisi,

– çocuk hastanelerinde çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı, çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı yoksa çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalından, üniversite hastanelerinde ana bilim dalı veya bilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman,

– eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir uzman,

– diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir uzman, 
 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

 • Dahili tıp bilim dallarından tercihen hastalıkları uzmanı;

üniversite hastanelerinde ana bilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman,

eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir uzman,

diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir uzman, 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

 • Cerrahi tıp bilim dallarından tercihen genel cerrahi uzmanı;

üniversite hastanelerinde ana bilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman,

eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir uzman,

diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir uzman, 
 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

 • Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi,
 • Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü,
 • Enfeksiyon kontrol hekimi,
 • Enfeksiyon kontrol hemşiresi,
 • Eczane sorumlusu,
 • Hastane müdürü

 
 
 
 
 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek, 

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek, 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüs bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek, 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak, 
 
 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek, 
 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak, 
 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve yönetime iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir. 
 

EKK’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Ekibinin  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 

a) Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol komitesine sunmak,

b) Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunmak,

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki antibiyotik kullanımını izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek, 
 

Enfeksiyon Kontrol Ekibinin  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Ekibinin  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 

e) İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve enfeksiyon kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek ve sekreteryasını yürütmek. 
 

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi’nin Görevleri

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Görevleri 
 

a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Görevleri 

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,

c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artısı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak, 
 
 

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Görevleri 

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,

f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,

 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Görevleri 

g) Enfeksiyon kontrol programlarının gelistirilmesi ve uygulanmasında görev almak,

h) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,

ı) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda egitim vermektir.

Reklamlar

Gonul ANRAS

 

27-03-2010

Güvenli Hemşire İstihdamı hayat kurtarır

Sağlık hizmetlerinde yetersiz hemşire İstihdamının çeşitli sorunlara neden olduğu araştırmalarla da saptanmıştır. Cerrahi girişim sonrası idrar yolları enfeksiyonu, pnömoni, Tromboz, kanama gibi komplikasyonlar, düşme, yatak yarası, ilaç hataları bu sorunlardan bir kısmıdır.

Yetersiz hemşirelik bakımından kaynaklanan bu sorunlar; ayný zamanda tedavi sürecini geciktirerek, bireylerin iş gücü kaybına, ailevi ve sosyal sorumluluklarından gereğinden uzun süre uzaklaşmasına, psikolojik sorunlar yaşamasına da neden olabilmektedir. Bu gibi durumlar, aynı zamanda devletin toplum adına yapması gereken sağlık harcamalarını artırdığı gibi, hasta yataklarının uzun süre işgal edilmesi Sorununu da beraberinde getirmektedir.

Yetersiz hemşire çalıştırılmasının Yol Açtığı zararlar bunlarla da sınırlı değildir. HEMŞİRELER de bundan büyük ölçüde etkilenmektedirler. Uzayan çalışma saatleri ve artan iş yükü, hemşirelerde duygusal çöküntü, sağlık sorunları, stres, tedirginlik, iş doyumunda azalma ve Tükenmişlik gibi olumsuzluklara neden olabilmektedir. Baş edemediği iş yoğunluğu ile uzun süre Karşı Karşıya Kalan hemşirenin bir süre sonra, belki de kendisini daha fazla yıpranmaktan koruma içgüdüsüyle, pek çok şeyi göremez duruma Geldiği, olumsuzlukları kanıksadığı da gözlemlenmektedir. Olumsuz etkileyen bu olgular Hemşirenin sağlığını da, beraberinde Getirdiği devamsızlık gibi bir sorunla, hemşire iş gücünü daha da azaltmaktadır. Hemşireleri direkt olarak etkileyen bu olgular, dolaylı olarak da yine hasta konumundaki bireyleri ve ülke genelinde toplum sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Tüm söylenilenlerin Ülkemizdeki hemşire imajına da yansıyacağı göz ardı edilmemelidir. Çünkü bunlar da hemşirelerin duruşu, dış GORUNUSU, davranışları, bakışı, yüz ifadesi ve performansını olumsuz etkilendiğinden, ortaya profesyonel görüntüyle bağdaşmayan bir tablo çıkmaktadır.

Yeni Hastalıkların ortaya çıkması ve bilim ve teknolojideki gelişmelerin etkisi ile daha karmaşık hale gelen bakım ve tedavi, hemşirelere olan Nitel ve Nicel gereksinimi daha duyumsanır duruma getirmektedir. Sözü Edilenler hemen hemen tüm dünya ülkelerini de etkilemekte ve bu nedenle güvenli hemşire istihdamı Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde her zaman Gündemdeki yerini korumaktadır. Cenova’da 12 Mayıs 2006 tarihinde yapılan Uluslararası HEMŞİRELER Günü kutlamalarında Bu konu “Sağlık Bakımında Güvenli İstihdam Hayat ve Para kurtarır” adı altında ele alınmıştır.

Güvenli hemşire istihdamı, sağlık kurumlarında hastanın bakım gereksinmelerini karşılayacak uygun nicelik ve nitelikte hemşire bulundurulması ve hastaya, 24 saat boyunca bakım gereksinmelerine uygun hemşirelik bakımı verilmesine odaklıdır. Böyle bir bakım hastanın dış görünüşünü etkilediği gibi, kendisine sorulduğunda hasta, Aldığı bakımdan hoşnut olduğu yanıtını verir. En önemlisi de tedavide hedeflenen sonuca daha kısa sürede ulaşılır. Böylece hastanın sağlık harcamalarında ve iş gücü kaybında azalma olacağı gibi, onun ailesine, evine, sosyal sorumluluklarına ve işine dönmesi de çabuklaştırılmış olur.

HASTALARA nitelikli hemşirelik bakımı verilmesini sağlamak için, hemşirelerin ülke genelinde sağlık gereksinmelerine koşut, eşit ve dengeli dağılımı çok önemlidir. Bunun yanında hemşirelerin görevlendirildikleri kurum ve kuruluşlarda görev, yetki ve Sorumlulukları doğrultusunda çalışmaları da aynı derecede önem taşımaktadır. Çünkü buna dikkat edilmediğinde HEMŞİRELER; daha ucuza mal edilebilecek ve ayrıca kendi görev kapsamına girmeyen işleri de hiç sorgulamadan yüklenmektedirler. Böylece hemşirelik iş gücü Açığı daha da artmaktadır. Bu olgu aynı zamanda, hemşireliğin imajını ve saygınlığını olumsuz etkilemektedir.

Güvenli hemşirelik bakımı, hastanın sürekli gözlemlenmesini, değerlendirilmesini, gözlemlerin yorumlanmasını, kritik düşünmeyi ve Gerektiğinde hemen hekimin haberdar edilmesini gerektirir. Hasta ve hasta AİLESİNİN eğitimi de güvenli hemşirelik bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm bunlar; hemşireliğin kendini oluşturmaktadır Bu tür bakımın verildiği durumlarda, daha önce anilan sorunlara yer yoktur. Bu yüzden, güvenli hemşire İstihdamının hayat kurtardığını ve para israfını önlediğini söylemek yanlış değildir. Kaldı ki söylenilenler, araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Araştırmalar; uygun nicelik ve nitelikte hemşire İstihdamının mortaliteyi azalttığını doğrulamaktadır. Durumu kritik hastaların bakımında, bir hemşire ilavesi ile 30 günlük mortalite yüzde 50 oranında azalma olduğu görülmüştür. Yine araştırmalara göre, yeterli hemşire çalıştırıldığında hemşirelerin stres düzeylerinde azalma, iş doyumunda artma, kişisel devrinde azalma kaydedilmiştir ve devamsızlıkta.

GÖNÜL CENGİZ


Son kararlarla oldukça zor durumda kalan görüntüleme merkezleri çaresizlik içinde…
Yeni cihaz siparişlerinin neredeyse sıfırlandığını belirten yetkililer, büyük hastane gruplarının satın almalarla büyüdüğünü ve cihaz satışlarının buralara kaydığını bildiriyorlar.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, sağlık sisteminde yapılan değişiklik sonrası özel muayenehanelerin kapanmaya başladığını söyledi.
Gürsoy, “Yeni sistemde SSK ve Bağ-Kurlu hastalar sevkle özel poliklinik ve özel hastanelerde tedavi olabiliyor. Fakat özel muayenelere sevk yok. Hasta muayeneye kendi parasıyla gitmek zorunda. Bundan dolayı muayenehaneler ve görüntüleme merkezleri kapanmaya başladı” dedi.

‘Özeller ticari çalışıyor’
“Hasta bakkalı değil marketi tercih ediyor” diyen Gürsoy şöyle konuştu: “Özel sektörde sendikasızlaşma eğilimi var. Doktorlar kendi muayenehanelerinde patronken, bir işverenin yanında çalışan hekim olacaklar. Sendikasız oldukları için işverenin dayatmalarına boyun eğecekler. Sonuçta, özel poliklinikler kâr etme mantığıyla çalışıyor.”
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Engin Oral, muayenehane lerin azaldığını, özel polikinlik ve hastanelerin arttığını belirterek, “Artık doktorlar, tek başlarına muayenehane açmak yerine grup olarak tıp merkezi açıyorlar veya özel hastanelerde çalışıyorlar. Şu anda geçerli olan sistem özel hastaneyi teşvik ediyor ve özeller çok ticari çalışıyor” dedi.
Oral, gelişmiş ülkelerde sağlık sisteminin, bakanlık ve üniversitelerin hastaneleri kendi elemanlarını yetiştiren bir yapılanma içerisinde olduğunu kaydederek şunları söyledi:
“Doğru olan, üniversitelerin hastanelerle koordinasyonlu çalışarak sürekli doktor eğitiminin olduğu ve bilimsel üretimin, pratikle birlikte gittiği bir yapı olması. Özel hastaneler her zaman olur ancak üniversiteye bağlı hastanelerin ağırlıkta olması en ideali.”

Muayenehane doktoru oranı yüzde 30’a düştü

İstanbul Tabipler Odası verilerine göre, 2000 yılında doktorların yüzde 17-20’si bir özel sağlık kuruluşunda ücretli olarak veya kendi muayenehanesinde çalışırken, 2007’de bu oran yüzde 60-65’e çıktı. 2000 yılında kamu dışında çalışanlar içinde yüzde 80’e yakını muayenehane hekimiyken bugün bu oran yüzde 30’a kadar düştü. İstanbul Tabipler Odası’nın 24 bine yakın üyesinden yüzde 45’i kamuda çalışıyor.

Döner sermaye gelirleri arttı

Medicana Hastaneler Grubu İşletmeler Koordinatörü Dr. Salih Mercan doktorların muayenehaneleri kapatmasının bir nedeni olarak devlette çalışan doktorların döner sermaye gelirlerinin artmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Mercan, “Doktorlar döner sermaden maaşları kadar artı gelir elde etmeye başladılar. Muayenehane lerini kapamalarının bir nedeni budur” diye konuştu.
Hastaların özel hastanelere de gidebilme imkânını değerlendiren Mercan şöyle konuştu: “Hasta bakkala değil, daha uygun fiyata her türlü hizmeti alacağı markete gitmeye başladı. Kahraman bakkal süpermarket hikâyesi bu yaşanan durum. Ancak, hekimler için kendi muayenehanesi varken belli bir hastanenin kurallarının hükümlülüğü altına girmek zor bir olay.”
Mercan, devlet tarafından belirlenen özel hastane tedavi fiyatlarının yılbaşına doğru revize edilmesinin beklendiğine dikkat çekerek, “Yılbaşına doğru, özel hastanelere verilen tedavi ücretlerin hükümet tarafından azaltılacağını tahmin ediyoruz” dedi.


Avrupa Pediatrik Radyoloji Derneği Yıllık Kongresi

Her yıl düzenlenmekte olan Avrupa Pediatrik Radyoloji Derneği (ESPR)’nin 2010yılındaki kongresi 31 Mayıs-4 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgilere


Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. İkiye ana başlığa ayrılır.

1-Diagnostik Radyoloji

2-Radyoterapi

RADYOLOJİ TEKNİSYEN/TEKNİKERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ:

1- Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan hertürlü radyografilerin çekilmesi işlemini yapar. 2- Grafisi çekilecek hastaların hazırlanmaları ve yapılacak radyografi işlemi hakkında hastaya ya da hasta yakınına gerekli ve yeterli bilgiyi verir. 3- Radyoloji Teknisyeni/ Teknikeri Radyografi işlemleri sırasında hasta ve hasta yakınlarının en az derecede de radyoiyonizan ışınlardan etkilenmeleri için gerekli önlemleri almalı ve uygulamalıdır. 4- Radyoloji Teknisyeni/Teknikerinin yalnız başına İV radyolojik kontrast madde kullanma yetkisi yoktur. Bu işlem radyoloji uzmanı tarafından yapılıdır. İV kontrast maddeyi radyoloji teknisyeni yapacaksa da radyoloji uzmanı mutlaka yanında bulunmalıdır. 5- Servislerde portabıl (seyyar) röntgen cihazı ile yapılan radyografilerde cihazın taşınması, kullanılması. Film- kaset vb. yerleştirilmesi işlemleri radyoloji teknisyen/teknikerinin görev ve sorumluluğundadır. 6- Radyoloji teknisyeni/teknikeri servislerde yaptığı iş ve işlemlerde (grafilerde)radyasyon etkilenmemeleri için servis çalışanlarını uyarır.Gerektiğinde oda veya servis dışına çıkmaları çağrısında bulunur. 7- Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar.

8- Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazların temizlik ve bakımlarını yaparak işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır. 9- Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. 10- Radyoloji Laboratuvarının istatistiklerini hazırlar. 11- Radyoloji ünitesinde çalışan ya da staj için bulunan kişilerin eğitimlerine yardım eder..

Ultrason yöntemleri Ultrasonografi: Bu yöntemde X Işını değil, ses dalgaları kullanılır. Karındaki iç organları (taşların varlığı, tümör ve kitlelerin varlığı, üriner ve jinekolojik sistem incelenmesinde…vs) görüntülemede kullanılır. Hiç bir yan etkisi yoktur.
Doppler Ultrasonografi: Damarları görüntülemede kullanılır.

Radyofrekans dalgaları ve manyetik alan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Beyin ve omurilik görüntülemesinde kullanılır. Eklemlerin incelenmesinde kullanılır.3 boyutlu görüntüler alınır. Hareketli organları görüntüleri alınır.

Anjiografi Genel olarak vücuttaki damarların kontrast maddeler kulanılarak görüntülenmesidir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoloji”‘dan alındı


xnurse
11-02-2008, 07:26 PM
Ani ortaya çıkan endişe-kaygı nöbeti olarak bilinen panik atak, psikolojik bir rahatsızlık.
Panik atak en kısa ve öz tabiri ile ani olarak ortaya çıkan endişe-kaygı nöbetidir. Bu endişe ve kaygı nöbeti kişinin vücudunda bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterir, bu yüzden de çoğu zaman kişide yoğun bir korku ve rahatsızlık duygusu yaratır.

Bu yoğun korku duygusu içinde kişi, çok kötü birşey olacağını, onun için sonun geldiğini, öleceğini veya kalp krizi geçireceğini düşünür. Bu şekilde yoğun bir korku içinde olan kişi doğal olarak o ortamdan kaçmak, uzaklaşmak ister, yardım alabileceği bir sağlık kuruluşuna gitmek ister. Çoğu zaman gidilen bir hastanede veya acil serviste herhangi bir girişimde bulunmaksızın bu belirtiler geçer ve kişi kendini iyi hisseder.

PANİK ATAK SIRASINDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama
Terleme
Titreme ya da sarsılma
Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma
Soluğun kesilmesi
Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı duyma
Bulantı ya da karın ağrısı
Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
Kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
Ölüm korkusu
Uyuşma ve karıncalanma duygusu
Üşüme, ürperme ve ateş basması

PANİK ATAK GEÇİREN BİRİNE NASIL DAVRANILIR?

Panik atak geçiren birine yardım ederken ilk önce gerçekten o kişinin panik atak geçirip geçirmediğinden emin olunması gerekir. Eğer kişinin panik atak geçmişi varsa ve sizde o anda kişinin panik atak geçirdiğinden eminseniz ilk olarak o kişiyi rahat olabileceği ve etrafında onunla ilgilenen çok fazla kimsenin olmadığı bir yere götürün.

Olabildiğince sakin ve serin kanlı olmalısınız, o kişi o anda çok kötü birşey olduğunu öleceğini düşünüyordur, sizde sanki o kişi ölecekmiş gibi panik bir şekilde hareket edersiniz kişiyi daha da kötü bir duruma sokabilirsiniz. Panik atak geçiren kişiye bunun 10 dakika ile 20 dakika arasında geçeceğini söylemek, bunun yüzünden herhangi bir şey olmayacağını, sakinleşmesi gerektiğini söylemek ve nefes egzersizi yapmasını sağlamak çok yerinde ve rahatlatıcı bir davranış olacaktır.


 

Devami


Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yönetime Katılma / Eğitim Yönetimi

1. Hemşirelik eğitimi ile ilgili oluşturulan yeni yasal düzenlemeler, rehberler ve protokollerle ile ilgili çalışmalara ulusal ve kurumsal düzeyde katılır.
2. Kurum ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar ve uyulmasını sağlar.
3. Yoğun bakım ile ilgili politika ve prosedürleri yoğun bakım ekibinden görüş alarak, hemşireler ile işbirliği içinde geliştirir, koordine eder ve uygulanmasına destek verir.
4. Yoğun bakımla ilgili komitelerde yer alır ve burada yoğun bakımı temsil eder.
5. Eğitimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışır, aksi durumlarda sorunun çözümü için ilgili birimlerden ve yöneticilerden destek alır.
6.Hemşirelerin eğitim programlarına düzenli katılımlarını sağlayacak şekilde, çalışma listelerinin düzenlenmesi için birim yöneticisi ile işbirliği yapar.
7. Yoğun bakım hemşirelerinin yıllık hizmet içi eğitim programlarını, yönetici hemşire ve diğer eğitimcilerle işbirliği yaparak hazırlar ve belgelendirir.
8. Eğitim ortamı, araçları ve eğitimcilerin etkin ve akılcı yönetimi için hastane ve ünite düzeyinde tüm sağlık profesyonellerini ilgilendiren ortak eğitim programlarının düzenlenmesinde rol alır.
9. Yeni başlayan yoğun bakım hemşirelerinin klinik oryantasyon programlarını hastane oryantasyon programları ile koordineli bir şekilde hazırlar, uygular ve rehberlik eder.
10. Eğitim araçları ve ortamının tüm profesyonel gruplar tarafından eşit ve adil kullanılması ile ilgili koordinasyon çalışmalarına katılır.
11. Hasta, ailesi ve hemşirelerin eğitimi ile ilgili geçmişte yaptıkları ve gelecekte yapacakları faaliyetler konusunda yıllık raporlarını ve eğitim bütçesini hazırlar ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne sunar.
12. Yoğun bakım eğitimlerinde kullanılacak olan eğitim araç ve malzemelerini belirler, üst yönetimden talep eder.
13. Çalışanların eğitimine, bireysel gelişimine ve mevcut sağlık profiline yönelik kayıtlarını tutar.
14. Hemşirelerin işe alınma, yerleştirme, oryantasyonları, hizmet içi eğitimleri, performans değerleme ve ücretlendirme sürecinde insan kaynakları departmanları ve ünite yöneticileri ile işbirliği içinde çalışır.
15. Performans değerlendirme sonuçlarına göre hemşirelerin bireysel eğitimlerini düzenler.
16. Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi ve dışındaki eğitim toplantılarına Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde katılır.
17. Hasta ve ailesinin üniteye uyumunu sağlayacak servis tanıtım kitapçığı ile onların hastalıkları, risk faktörleri, alınacak önlemler, uygulanacak bakım ve tedavi girişimleri hakkında bilgiler içeren kitapçıkları yoğun bakım ekibi ile birlikte hazırlar ve hastaların kullanımına sunar.

Hemşirelik Uygulaması / Bakım

18. Yoğun bakım hemşirelerini hasta bakımında izler, yöneticilerin görüşlerini alarak, gerektiğinde hemşireleri hasta ve ailesinin bakımı ve eğitimine yönelik eğitimlerle destekler.
19 Yoğun bakımda kanıta dayalı uygulamalar konusunda çalışır, kanıta dayalı uygulama sonuçlarının klinik uygulamalara yansımasını destekler.
20. Yoğun bakım hemşirelerinin hemşirelik sürecini uygulamalarını izler ve rehberlik eder.
21.Enfeksiyon kontrolü konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile işbirliği yapar, uygulamalarda aseptik teknik kullanımını izler ve gerektiğinde yoğun bakım hemşirelerine sürekli eğitimler düzenler.
22. Hasta ve ailesi ile terapötik iletişim kurar ve hemşirelerin de bu şekilde iletişim kurmalarını eğitimle destekler.
23. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formlarının uygulanmasında hemşirelere rehberlik eder.
24. Uygulamada karşılaşılan etik ikilemlerin çözümü ile ilgili eğitimleri yoğun bakım ekibinin ortak yaklaşımı doğrultusunda düzenler.

Hasta ve Ailelerin, Hemşirelerin Eğitimi
25. Sürekli eğitim programlarının düzenlenmesinde, ünite hemşirelerinin eğitimden beklentilerini göz önünde bulundurur, bu eğitimlerin devamlılığını sağlar ve etkinliğini değerlendirir.
26. Yoğun bakım hemşirelerini hastanenin eğitim faaliyetleri konusunda bilgilendirerek katılımlarını sağlar.
27. Tüm yoğun bakıma yeni gelen hemşirelerin kabulünü sağlar ve oryantasyon eğitimlerini düzenler, ilgili hemşirelerin eğitimlere katılımlarını sağlar ve değerlendirmelerini yapar
28. Kullanılagelen uygulamaların yanısıra teknolojik değişimleri, bakım ve tedavi faaliyetlerindeki yenilikleri yansıtan hizmet içi eğitim programlarını planlar, uygular ve değerlendirir.
29. Mezuniyet sonrası yoğun bakım hemşireliği eğitim programı için üniversite yöneticileri ile işbirliği yapar, ilgili programa hemşirelerin aktif katılımını sağlar ve tüm faaliyetleri belgelendirir.
30. Yoğun bakım hemşirelerinin profesyonel gelişimleri için referans merkezlerinde staj ve gözlem yapma fırsatları; kurum dışı eğitim, kurs ve kongre gibi etkinlikleri araştırır ve hemşirelerin bu etkinliklere katılımına yönelik program yapar ve bu programı yönetime sunar.
31.Yoğun bakım hemşireliği uygulamalarına ilişkin beceri eğitimi programları düzenler ve değerlendirir.
32. Hemşirelerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirleme ve gözden geçirme çalışmalarına katılır, eğitimlerini bu çalışmalar doğrultusunda yeniden düzenler.
33. Yoğun bakımdaki acil prosedürleri ve acil ekipman kullanımı konusunda yıllık, zorunlu, uygulamalı eğitimler düzenler.
34. Öğrenci hemşirelerin eğitiminde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yaparak katkıda bulunur.
35.Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini belirler.
36. Hastanın eski sağlığına kavuşabilmesi ve komplikasyonların önlenmesi için taburculuk eğitimi programlarını düzenler ve hemşireleri bu eğitimleri vermeleri konusunda destekler.
37. Toplumun ve yüksek riskli grupların sağlığını sürdürmeleri ve geliştirmeleri konusunda solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ve risk faktörlerine karşı koruyucu sağlık eğitimi programları düzenler ve koordine eder.
38. Ünitede kullanılan araç – gereç ve tıbbi cihazların kullanımı ve bakımı konusunda biyomedikal birim / uzman firma temsilcileri ile ortaklaşa eğitimler verir.
39. Hasta ve hemşirelerin sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere ilişkin ilgili kurumlarla işbirliği yapar ve bu konuda eğitimler düzenler
40. Klinik riskleri aktif olarak yönetir, kalite ve risk planlamasına katkıda bulunur.
41. Bakım kalitesini geliştirici çalışmalara katılır, izlem yapar ve düzeltilmesi gereken bakım alanlarına ilişkin eğitim gereksinimlerini belirler ve bu konudaki eğitimleri koordine eder.
42. Ünitede kullanılan kaynakların amacına uygun, ekonomik kullanımı konusunda bilinç ve tutum geliştirici eğitimler verir.
43. Hasta, ailesinin ve hemşirelerin eğitimlerinde; katılımcıları motive edici bir yaklaşım sergiler, yeniliğe açık, araştırıcı ve öğretici bir ortam oluşturur.
44. Eğitim programlarını düzenli aralıklarla, sistematik bir şekilde yönetir ve organize eder.

Araştırma

45. Tüm çalışmalarını etik kurallar doğrultunda yapar.
46.Yoğun bakım hemşirelerinin bakım uygulamalarını geliştirmeye yönelik bilimsel projeleri destekler, yönlendirir ve ortak bilimsel çalışma programları hazırlar. Hemşirelerin araştırma yapma isteklerini ortaya çıkarır, destekler ve liderlik yapar.
47. Yoğun bakım hemşireliği alanında araştırmalar yapar, hemşirelerin araştırma yapmaları ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
48. Mesleki yayınlardan bakım, tedavi ve eğitim teknolojisindeki yenilikleri, gelişmeleri takip eder ve meslektaşlarına duyurur.
49. Yoğun bakım hemşireliğinin gelişimine katkıda bulunmak için yayınlar, hazırlar.

 Yoğun Bakim ünitesi Eğitim Hemşiresi


1.Görev Unvanı: Yoğun Bakım Ünitesi Eğitim Hemşiresi

2.Görevin Tanımı:
Eğitim hemşiresi, kaliteli hemşirelik bakımı sağlamak için yoğun bakım hemşirelerinin oryantasyonu, hizmet içi eğitimi ve profesyonel gelişimlerine ilişkin eğitimi planlayan, uygulayan, değerlendiren, koordine eden ve hasta ve ailesinin eğitim, danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan sağlık profesyonelidir.

3.Çalıştığı Birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Yoğun Bakım Ünitesi

– Bağlı Bulunduğu Yönetici: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

– Yerine Bakacak Kişi: Yoğun Bakım Ünitesi Eğitim Hemşiresi/ Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi/ Yoğun Bakım Kıdemli Hemşiresi

4.Alınması Gereken Eğitimler:
-Eğitim formasyonu
-Yetişkin eğitimi
-Lisan üstü yoğun bakım hemşireliği diplomasına sahip olma
-Mezuniyet sonrası Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olma
-Bilgisayar kullanma konusunda eğitim alma
-CPR ve ileri yaşam desteği kursu
-Her yıl birime özel zorunlu eğitimler, enfeksiyon eğitimi

5.GEREKLİ NİTELİKLER
5.1.Temel Nitelikler
Eğitim: Lisans mezunu
Deneyim:5 yıl yoğun bakım deneyimi ve 1 yıl benzer bölümde çalışmış olmalı
Özel Sertifika: Mezuniyet sonrası ölçme değerlendirme sertifikalı eğitim, sertifikalı araştırma yöntemleri ve istatistik eğitimi, Yoğun bakım hemşireliğine özgü eğitimci eğitimi, yoğun bakım hemşireliği eğitimi.

Yukarıda sayılan özelliklere sahip, kurumun vizyon, misyon, politika ve prosedürlerini benimsemiş, kuruma uyum sağlamış, hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

5.2. Fiziksel/Mental Nitelikler
-Hasta-aile eğitimi yapabilen,
-Etkili sunum yapabilen,
-Beden dilini etkin kullanabilen,
-Rol modeli olan,
-Karizmatik olan,
– Eğitime, yeniliğe, değişime ve gelişime açık olan,
-Eğitim programı yazılımında deneyim sahibi olan ,
-Eğitim programı geliştirme ve uygulama yeteneğine sahip olan,
-Organizasyon ve koordinasyon becerisine sahip olan,
-Ekip çalışmasına yatkın olan,
-Otonomiye sahip olan,
-Kritik düşünebilen,
-Hızlı karar verebilen,
-Hemşirelik sürecini kullanma yeteneğine sahip olan,
-Terapötik iletişim kurabilen,
-Bilgisini uygulamalarına aktarabilen,
-Sözlü-yazılı iletişim becerisine sahip olan,
-Hasta/çalışan güvenliğini optimum düzeyde sağlayabilen,
-Stresli ortamlarda çalışabilen,
-Analitik düşünebilen,
-Dikkatli olan,
-Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olan,
-Yoğun bakımdaki tıbbi ekipmanı kullanabilen,
-Sabırlı ve sakin yapısı olan,
-Kanıta dayalı uygulamaları bilen ve bu konuda yoğun bakım hemşirelerine rehber olan,
-Yaratıcı, sorun çözebilen ve doğru karar verebilen,
-Kriz yönetimi bilgi ve becerisine sahip olan,
-Olumlu geri bildirimlerde de bulunan,
-İyi bir dinleyici olan kişilerdir.

6. Bakım Vereceği Yaş Grupları

Yenidoğan
<30 gün
Bebek
<1 yaş
Erken Çocukluk
1 -5 yaş
Geç Çocukluk
6 yaş -13 yaş
Adolesan
14-17 yaş
Erişkin
18-65 yaş
Yaşlı
65 yaş üstü

7.Hizmet Alanında İletişimde Bulunduğu Gruplar
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim & Gelişim Koordinatörlüğü
Yoğun Bakım Hemşireleri
Hasta ve Hasta Yakınları,
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi ve Diğer Hekimler
Yoğun Bakımda Çalışan Diğer Sağlık Profesyonelleri
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Supervisor Hemşireler
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Komiteler
( Enfeksiyon Kontrol Komitesi v.b.).
Kurum Dışı Yoğun bakım Sorumluları, Yoğun Bakım Dernekleri, Üniversite Yöneticileri v.b.
Biyomedikal / Satınalma Yetkilileri

7.İşin Riskleri
Uzun süre ayakta kalma
Kapalı ortam
Ses kısıklığı,farenjit
Sırt ağrıları
Elektrik kaçağı
Elektomanyetik alanlar
Monitörler
Yüksek volümlü gürültü, ses
Kesici-delici alet yaralanmaları
Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma
Vücut mekaniğine uygun olmayan taşıma kaldırma teknikleri
Allerjik reaksiyon
Enfeksiyon

8.Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar

Eğitimde kullanılan araç ve gereçler( Tepegöz, data projektör, bilgisayar, printer, scanner,slayt makinası,yazı tahtası, maketler v.b.)
Kişisel koruyucu ekipman/malzemeler
Birime ait tüm araç-gereçler.